KT - ĐG chất lượng bệnh viện

MẪU BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
[ Cập nhật vào ngày (22/11/2019) ]


PL3 - mẫu báo cáo sự cố y khoa.docx

Địa chỉ Email nhận báo cáo Sự cố y khoa: quanlychatluongbenhvienlaoct@gmail.com
Tổ QLCL

  In bài viếtTìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc