Ban giám đốc


BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN


GIÁM ĐỐC

   

-     Họ và tên: BSCKII TRẦN MẠNH HÔNG

-     Năm sinh: 20/08/1965

-     Điện thoại liên lạc: 0913.759 837 


PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

-     Họ và tên: BSCKII HỨA TRUNG TIẾP

-     Năm sinh: 04/11/1967

-     Điện thoại liên lạc: 0983.779 909  


 

Tìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc