Thông báo


Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ tổ chức đấu thầu thuốc theo Luật Đấu thầu và Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế Qui định việc đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập, gói thầu thuốc generic ( nhóm 1,2,3,4,5)
Tìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc