Thông báo

Thông báo công bố kết quả danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (17/06/2021) ]